Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Income / สรุปยอกรายรับแบบตาราง.
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
สรุปรายรับ (Income Tab) : จอนี้ถูกออกแบบมาได้อย่างบรรจง เพื่อความรวดเร็วในการดู โดยระบบจะสรุปรายการแยก รายรับ และจำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงิน ตามวันที่ / อาทิตย์ / เดือน และ ปี.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .