Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Administration ผู้ดูแลระบบ
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
ผู้ดูแลระบบ (Administration Tab) : สร้าง รหัสการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ และกำหนดค่าการทำงานแบบอัตโนมัติ บางอย่างของระบบ อย่างง่ายๆ ไม่ดูซับซ้อนและไม่ดูวุ่นวาย.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .