Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Time Plan / Machine Group.
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
แผนเวลา / กลุ่มเครื่อง (Time Plan / Machine Group Tab) : กำหนดราคาต่อชั่วโมง ทั้งในแบบ ราคาเดียวทั้งวัน หรือ ราคาผันแปล ไปตามช่วงเวลาของวัน ที่ลูกค้าเข้ามาใช้เครื่อง. อีกทั้งยังสามารถกำหนดกลุ่มเครื่องที่จะให้ลูกค้าใช้ได้ เพิ่มความสะดวกในหารจำกัดเครื่องที่ลูกค้าใช้งาน เช่น กลุ่มเครื่องเพื่อการเล่น Games, เครื่อง spec ใหม่, เครื่อง spec เก่า (ราคาต่อชั่วโมงอาจจะไม่เท่ากัน) เพื่อสามารถกำหนดราคา coupon ได้อย่างอิสระ.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .