Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Active Users
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
รายการลูกค้า (Active Users Tab) : ดู / จัดการ / สร้าง / ลบ รายการลูกค้าได้จากหน้าจอนี้ โดยมีค่าต่างๆที่สามารถ เซตเพื่อความสะดวกและยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจของคุณได้.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .