Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ :  Expired Users List
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
รายการลูกค้าหมดอายุ (Expired Users Tab) : ตรวจสอบรายการลูกค้าที่หมดอายไปแล้วโดยแยกตามวันทีุ่. คุณยังสามารถ พิมพ์ หรือ นำออกไปเป็น Text File เพื่อเก็บเอาไว้ก่อนลบได้.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .