Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ : Auto Users ( Batch Create)
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
สร้าง ลูกค้า แบบ อัตโนมัติ (Auto Users Tab) : เพิ่มความสะดวกโดยการสร้างลูกค้า (คูปอง) เ็ป็นชุดๆ แบบอัตโนมัติ ประหยักเวลา โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทีละคน พร้อมระบบจดจำการสร้างโดยไม่ต้องกรอกทั้งหมดใหม่ในคราวหลัง
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com
  . . . . . . . . . . . . .